ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടർ പരീക്ഷിച്ചു

മധ്യപ്രദേശിലെ ബുഡ്നിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഫാം മെഷിനറി ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (സി.എഫ്.എം.ടി.ടി.ഐ) രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ടർ പരീക്ഷിച്ചു.


Specifications


Dimensions (in mm)1500 X 1000 X 1000

Ground Clearance 420 mm

Max Power13.5 Kw

Max Speed20 Kmph

Max Range75 Kms

Battery Capacity150 Ah


Pulling Capacity)1.2 Tonne

Power Take Off Output 540-900 RPM

Max Power Turning Radius 2.25 Metres

Recharge Time Domestic Charging 6 Hours Fast Charging2 Hours


വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം : https://cellestial.com/e-tractor.html
3 views0 comments